Dodací a platební podmínky

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli předmět smlouvy včetně všech dokladů, které jsou nutné k převzetí zboží, event. včetně JCD, nejpozději ve sjednaném termínu.

2. Podkladem pro zaplacení je faktura.

  • a) při výši částky za objednanou dodávku do 3.000 Kč + DPH se odběratel zavazuje provést úhradu při odběru dodávky
  • b) při úhradě kupní ceny za výrobky bezhotovostně (cena vyšší než 3.000 Kč + DPH) se odběratel zavazuje uhradit kupní cenu na účet číslo: 169643829/0300 u ČSOB Zábřeh, a to do 14 dnů (není li stanoveno jinak) ode dne převzetí předmětu smlouvy. V případě prodlení si dodavatel vyhrazuje právo odběrateli doúčtovat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení nad uvedený termín splatnosti.

3. Dodavatel a odběratel sjednávají, že faktura musí obsahovat:

  • a) označení faktury a její číslo
  • b) název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího
  • c) specifikace předmětu smlouvy a den jejího dodání
  • d) den vystavení a den splatnosti faktury
  • e) sjednanou cenu případně povýšenou o cenu přepravního obalu, dopravného nebo poštovného

4. Místem plnění jsou prostory společnosti SIMO Plus, s.r.o. provozovna Rovensko 121. Odběratel je povinen v případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu veřejnému přepravci, sdělit dodavateli přepravní dispozice a to nejpozději 2 dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy, místo určení a údaje zabezpečující řádné dodání.

5. Dodavatel a odběratel sjednávají, že nebezpečí škody za zboží přechází na odběratele dnem jeho převzetí nebo předáním prvnímu veřejnému dopravci k přepravě.

6. Přechod vlastnictví předmětu smlouvy na odběratele nastává dnem zaplacení kupní ceny odběratelem dodavateli.

7. Za prodlení při plnění předmětu smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli penále ve výši 0,05 % z ceny včas
nedodaného zboží za každý den prodlení. V případě prodlení způsobeného poruchou technologického zařízení, která by znamenala delší odstavení z provozu než 3 dny, bude dohodnut náhradní termín plnění.

8. Zjevné vady a neúplnost dodávky může odběratel reklamovat do 10 dnů ode dne jejího převzetí od dodavatele nebo veřejného přepravce. Skryté vady může reklamovat do 6 měsíců od tohoto dne.

 

DODACÍ PODMÍNKY NA MATERIÁL DODANÝ ODBĚRATELEM


1. Pokud materiál k výrobě předmětu smlouvy dodá odběratel, dodavatel neodpovídá za jakost materiálu ani materiálové vady. Dodavatel požaduje, aby materiál dodaný odběratelem byl vhodnou formou označen a nemohlo dojít k záměně jakosti materiálu.

2. Materiál musí být dodán v dohodnutých rozměrech optimálních pro zpracování a odpovídat jakosti dle technické dokumentace, tj. příslušné normy. Nesmí mít vady a musí být dodán s čistým povrchem (bez okují, zbytků po třískovém obrábění, aj.). V případě nedodržení výše uvedeného bude dodavatel účtovat odběrateli veškeré ztráty nebo vícenáklady, které mu vzniknou.

3. Pokud není v objednávce uvedeno, že odpad si odběratel odveze, jeho likvidaci zajišťuje dodavatel.

4. Odběratel se zavazuje, že po obdržení zprávy o ukončení výroby, nebo její dílčí části, odveze při osobním odběru předmět smlouvy, příp. nevyužitý materiál a odpad do 5 dnů. V případě neodebrání si dodavatel vyhrazuje právo účtovat skladné ve výši 10 Kč/m2 za každý i započatý den a za každý i započatý m2 obsazené plochy. Pokud odběratel neodebere současně i s výrobky vyžádaný odpad nebo zbytky materiálu, jsou tyto likvidovány dodavatelem bez nároků na vzniklé škody odběrateli.

5. Materiál je odběratel povinen dodat v termínech dle dohody. Pokud není dodán včas, vyhrazuje si dodavatel právo změnit termín plnění předmětu smlouvy.

Rychlý kontakt

SIMO plus, s.r.o.
Rovensko 121
789 01 Zábřeh
Česká Republika

PROVOZOVNA:

Na Nové 2297/29
789 01 Zábřeh


Telefon: +420 583 412 005
E-mail: info@simo.cz